Thursday, March 16, 2017

Λύσην τωρά! Çözüm Şimdi!

Turkish text scroll down

1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηες, Μαρωνίτες, ξένοι τζ̆αι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζ̆αι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώννουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μoιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζ̆αι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το κάμουν γνωστόν τζ̆αι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζ̆αι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζ̆αι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριόττερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστιν σήμμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζ̆αι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντας τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

 2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζ̆αι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζ̆αι να επικεντρωθούν στην δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζ̆αι να χάννουν τον χρόνον ποιού εν τα φταισίματα, Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πως θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

 3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζ̆αι να εμπνευστούμεν για έναν όμορφον τζ̆αι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυ̮ο κοινοτήτων να δηλώσουν ότι εν προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζ̆αι όχι πολιτικόν εργαλείον, τζ̆αι που σέβεται τους μαθητές σαν αθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

 4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζ̆αι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζ̆αι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθεια τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να την συνεχίσει όποιος τζ̆αι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζ̆αι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες πον να εφαρμόσουν την λύσην τζ̆αι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

 5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, τους ενεργούς πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάννουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου ΤΚ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΤΚ για την ασφάλειαν τζ̆αι ΕΚ πολιτικοί της λύσης, να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΕΚ. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διόντας στες οργανώσεις τζ̆αινούρκαν δυνάμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.

 6. Η σημμερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδα μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πα στην άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στην βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζ̆αι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης,

Απαιτούμεν λύσην Τωρά, Κύπριοι Μπλόγκερ - Dayanışma
Çözüm Şimdi! Solution now! Λύσην τωρά! 

1. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Maronitler, yabancılar ve bu topraklarda yaşamayı seven yerliler olarak bizler, başka herhangi bir devletle birleşmek ya da bölünmüş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Çözümü destekleyen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerine inisiyatif almaları ve Kıbrıs’ta ya da dışında yaşayan herkesi bunun halkın çoğunluğunun stratejik amacı olduğu noktasında bilgilendirmelerini istiyoruz. Günümüz çıkmazını aşmamızın tek yolu her iki toplumun da birbirlerinin gerçek hedeflerini bilmeleri ve güvenmelerinden gelir. Siyasi güçleri liderlerin, Federasyonun inşa edileceği siyasi bağlamda gerçek ve belirgin bir yol çizerek çözüme ulaşma çabalarının yanında durmaya çağırıyoruz.

 2. İmzası bulunan bizler, düşüncelerimizin eski savaşlarından etkilenmesine izin vermiyoruz. Birlikte ve mantıklı bir şekilde barış ve ortak geleceği hedefliyoruz. Liderleri, gururlarını bir kenara bırakıp halihazırda bulunan zorlukları aşmaları için gerekli çözümlere odaklanmaya çağırıyoruz. Birbirlerini aşağılamaya ve suçlamaya enerji harcamamalarını talep ediyoruz. Halk, liderlerden gelecekteki federasyonun nasıl çalışacağını göstermesini istiyor.

 3.Tarihin gerçeklerini öğrenerek geçmişe dair bakış açıları yaratmak ve birlikte güzel ve barışçıl bir gelecek kurmak istiyoruz. Liderler her iki toplumun eğitim kurumlarına seslenip, temel eğitim prensiplerini örnek alarak, tarihi bir siyasi bir araç olarak değil, bir bilim dalı olarak görmelerini ve öğrencilere kendi yargılarını şekillendirebilecek özgür bireyler olarak saygı göstermeleri gerektiğini belirtmelidir.

 4. Kendilerini çözüm yanlısı ilan eden partilere, liderlere şu anki çabalarını tamamlamak için bolca zaman verme, ya da geri dönülmeycek noktayı aşmak için yeterli zaman yoksa, çabaların bir sonraki seçilen kişi tarafından devam etmesini sağlamak için seçimlerden 4 ay öncesine kadar hiçbir seçim hareketinde bulunmaması için sesleniyoruz. İki liderin, sorunun zorlu noktalarına odaklanmasını ve çözümün şeklini belirleyecek olan son noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bir sonraki seçimin, tüm Kıbrıslıların çözümü tamamlayacak ve adadaki federal barışı sağlamlaştıracak lidere oy vereceği, federal bir seçim olmasını istiyoruz.

 5. Siyasi partilere, örgütlere ve sivil topluma insanları bilgilendirme insiyatifini almaları için sesleniyoruz. Şu anda güvenlik etrafında dönen zorlu problemlerde olduğumuzdan, Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı siyasetçilerinin Kıbrıslı Rumlara korku ve görüşlerini aktaracağı ve Kıbrıslı Rum çözüm yanlısı siyasetçilerin Kıbrıslı Türklere korku ve görüşlerini anlatacağı iki toplumlu toplantılar olmalıdır. İlerici sivil toplum örgütlerine, kültür gruplarına, sanatçılara ve derneklere, cesaret edip barışçıl birleşme için önemli adımlar atmaları, iki toplumlu federasyonlar yaratarak organizasyonlarına bütün Kıbrıs’a hitap eden yeni bir dinamik getirmeleri için sesleniyoruz.

 6. Günümüzdeki kriz bize Kıbrıs’taki çıkmazın ne çoğunluğun fikrini tüm topluma kabul ettirmesi, ne azınlığın vetoyla karar vermeyi bloke etmesi, ne üçüncü ülkelerin askeri gücü, ne de diğer toplumu karar alma mekanizmasından atarak ya da birleşik kurumlardan çekilerek çözülemeyeceğini gösteriyor. Liderlerimize, siyasi olarak daha da güçlenmek için, akıllıca hareket etmeleri ve bu krizden bişeyler öğrenmeleri için sesleniyoruz.

 Barışı şimdi istiyoruz! Dayanışma - Kıbrıslı blogcular

Monday, March 13, 2017

Το Προεδρικό σύστημα το ξέρουμε καλά (δυστυχώς)

Ούλλοι είναι outraged με το τουρκικό δημοψήφισμα. Ο "σουλτάνος" έκαμεν έτσι, "ο πασάς" έκαμεν αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσεις ανταπόκριση σε κυπριακή εφημερίδα τζιαι να μεν είναι ποτισμένο το άρθρο με χαρακτηρισμούς και υπονοούμενα. Αν θέλεις να διαβάσεις τι ακριβώς περιλαμβάνει τούτο το γέρημο το δημοψήφισμα, πρέπει να διαβάσεις εφημερίδες του εξωτερικού. Το BBC ας πούμε.
 
Δκιαβάζεις λοιπόν στο BBC ότι:
 
The plan would turn Turkey from a parliamentary to a presidential republic. Among the numerous changes:
  • The role of prime minister would be scrapped. The new post of vice president, possibly two or three, would be created.
  • The president would become the head of the executive, as well as the head of state, and retain ties to a political party.
  • He or she would be given sweeping new powers to appoint ministers, prepare the budget, choose the majority of senior judges and enact certain laws by decree.
  • The president alone would be able to announce a state of emergency and dismiss parliament.
  • Parliament would lose its right to scrutinise ministers or propose an enquiry. However, it would be able to begin impeachment proceedings or investigate the president with a majority vote by MPs. Putting the president on trial would require a two-thirds majority.
  • The number of MPs would increase from 550 to 600.
  • Presidential and parliamentary elections would be held on the same day every five years. The president would be limited to two terms.
Θυμίζουν σας κάτι τούτα τα "presidential powers";; Ας πούμε το super γουάου σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας μας; Ας πούμε το super γουάου Πρόεδρο μας και τους super γουάου διορισμούς του; (άτε, εν διορίζει τους δικαστές, we give him that). Ακόμα χειρότερα, εμάς το σύστημα δεν έχει περιορισμό πόσες φορές μπορεί να βάλει υποψηφιότητα ο Πρόεδρος (αν ζούσε ακόμα ο Μακάριος, πόσα πάεις στοίχημα ότι θα ήταν ακόμα Πρόεδρος;) 

Όπως λέει και το BBC, "... A presidential system is all very well in a country with proper checks and balances like the United States, retort critics, where an independent judiciary has shown itself willing to stand up to Donald Trump and a rigorous free press calls him out on contentious policies.

But in Turkey, where judicial independence has plummeted and which now ranks 151 of 180 countries in the press freedom index of the watchdog Reporters Without Borders, an all-powerful president would spell the death knell of democracy, they say..."

Που να δεις τι κάμνουν οι Κυπραίοι ΠτΔ BBC μου.... Ο μόνος λόγος που δεν είμαστε το νούμερο του κόσμου, είναι διότι είμαστε ένας βράχος μέσα στη θάλασσα, 800,000 μαύροι λίμπουροι (με "ι" ή με "υ" το λίμπουρος;). Σκέφτου η Κύπρος να ήταν στο size της Τουρκίας. Σκέφτου ο Αναστασιάδης, ή ο Τάσσος, ή ο Κυπριανού να ήταν ΠτΔ μιας χώρας στο size της Τουρκίας.
   
Ναι. Εσηκώθηκεν τζιαι μένα η τρίχα μου.Monday, January 23, 2017

Dating Land

Είναι Κυριακή απόγευμα και κυνηγιέμαι ΑΚΟΜΑ με την κουκλάρα και τη Mini Me για να κάνουν τα μαθήματα τους. Τις έχω ήδη απειλήσει, έχουν κατασχεθεί όλα τα ηλεκτρονικά, τις έβαλα τιμωρία, γενικά δοκίμασα όλο το toolkit που διαθέτω. Έχουν λύσει τα νεύρα μου και φωνάζω υστερικά επαναλαμβάνοντας τις κλισέ φράσεις που χρησιμοποιούσε και η μαμά Δρακούνα σε μένα (τόσο χάλια).

Ένα συνηθισμένο απόγευμα Κυριακής στο σπίτι. Lovely.

Τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο, εξιστορώ την ιστορία (κάτι σαν therapy session) στη Σούλα, μια συνάδελφο που είναι στην ηλικία μου και ελεύθερη (as in, μη παντρεμένη). Με τη σειρά της μου εξιστορεί τις τελευταίες περιπέτειες της στη χώρα του dating. Στην Κύπρο. Oh dear (σκέφτεστε).

Η Σούλα λοιπόν δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει steady boyfriend και γενικά κάνει τη ζωή που έκανε πριν 20 χρόνια non-stop μέχρι σήμερα. Θα μου πεις, στη χώρα που μόνο οικογενειακά μπορείς να επιβιώσεις, πως είναι δυνατόν η Σούλα να είναι ακόμα ελεύθερη; Και όμως, υπάρχουν πολλοί, ζουν ανάμεσα μας και… βαριούνται αφόρητα. Έτσι επινοούν νέους ευφάνταστους τρόπους να διασκεδάσουν.

Το τελευταίο experiment της Σούλας είναι ο «βασανισμένος καλλιτέχνης». Αυτό το type άνδρα δεν είναι καινούργιο, ούτε πρωτότυπο. Για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι είναι μια φάση που περνούν όλοι οι άνδρες περί τα 20-25 τους χρόνια (όπου πειραματίζονται με τις τρίχες του προσώπου τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία), θέλουν όλοι να γίνουν ιδιοκτήτες ψαγμένου μπαρ, ή ψαγμένης μουσικής σκηνής, ή ψαγμένου σουβλατζίδικου και τελικά γίνονται ψαγμένοι τραπεζικοί υπάλληλοι ή ψαγμένοι κυβερνητικού υπάλληλοι ή ψαγμένοι ελεγκτές. Θέλω να πω, το «ψάξιμο» λογικά κάπου τελειώνει.

Η Σούλα λοιπόν βρήκε έναν τέτοιο, σε συσκευασία σαραντάρη δημόσιου υπαλλήλου. Ο Βακά (Βασανισμένος Καλλιτέχνης) είναι σαραντάρης, ελεύθερος, δημόσιος υπάλληλος, ΔΕΝ μένει με τους γονείς του, δεν έχει κάποιο εμφανές ανατομικό ελάττωμα (δεν είναι δηλαδή Κουασιμόδος), το παίζει διαβασμένος και ψαγμένος, καλή παρέα, πασιαμάς. Βγήκαν με τη Σούλα μερικές φορές, όλα καλά, όλα λειτουργούν μια χαρά (μη γελάς, πρέπει να ελέγχονται ΚΑΙ αυτά στην ηλικία μας) ΑΛΛΑ στην παραμικρή ιδέα ότι πήγαιναν να γίνουν ζευγάρι εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η Σούλα, που δεν έψαχνε για σχέση, παραξενεύτηκε με αυτή τη συμπεριφορά αλλά δεν το έκανε θέμα. Βρήκε να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, βρίσκει τυχαία το Βακά σε ένα μπαρ. Και πάλι super φιλικός, σαγηνευτικός, φράσεις όλο υπονοούμενα, γνωμικά βγαλμένα από τη ψυχή του Πάολο Κουέλο, και πάλι εξαφανίστηκε με το πρώτο φως της μέρας.

«Αυτός είναι είτε βρικόλακας, είτε μαλάκας» τη διακόπτω.

Και πάλι η Σούλα δεν είπε τίποτα. Η ιστορία αυτή συνεχίστηκε κάμποσους μήνες. Να τον πετυχαίνει σε μπαράκια και καφέ, πάντοτε να είναι φιλικός και μυστήριος αλλά την επομένη να εξαφανίζεται, να μην παίρνει τηλέφωνο. Όταν είναι μαζί να ζουν έντονες στιγμές πάθους, η Σούλα να είναι in heaven, (σκέφτου μόνο ότι πρόκειται για 2 ελεύθερα πλάσματα, δεν υπάρχει κανένας να τους διακόψει, δεν πρέπει να βιάζονται, και την ώρα του sex δεν σκέφτονται τα πράγματα που σκέφτεται ο average παντρεμένος τύπου «έβαλα πλυντήριο; να θυμηθώ να πάρω ψωμί πριν επιστρέψω στο σπίτι, ποιος θα πάρει την κουκλάρα στο γενέθλιο το Σάββατο» και άλλα bourgeois). Και όλο να προσπαθεί να της αποδείξει πόσο ανυπότακτος είναι και αυθόρμητος και πρωτότυπος και cool.

Ο σαραντάρης.
Δημόσιος υπάλληλος.
Έλα Παναγία μου!

Σε κάποια φάση η Σούλα τον βάζει κάτω να μιλήσουν. «Για να σου πω κύριος,» του είπε. «Βαρέθηκα να παίζω το «σε γνώρισα μόλις τώρα, ας κάνουμε ένα one night stand. Δεν παίζουμε κάτι άλλο;»  

O Βακά πήρε το πιο σοβαρό του ύφος και της είπε την εξής μπούρδα:

«Δεν φταις εσύ, εγώ φταίω, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Είναι κάτι σαν παθολογικό πρόβλημα. Μόλις πάω να συνδεθώ με κάποιαν, πανικοβάλλομαι και προσπαθώ να απομακρυνθώ. Δεν κάνω για σχέσεις, δεν μπορώ να μπω μέσα σε ένα καλούπι και να καταπιέζομαι. Το ξέρεις το τραγούδι «θα ζήσω ελεύθερο πουλί;» Νομίζω γράφτηκε για μένα» (η Σούλα ορκίζεται ότι της είπε αυτό το πράγμα). «Νομίζω φταίει το γεγονός ότι παλιά είχα μια σχέση που ήταν πολύ καταπιεστική και μου δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα. Έκτοτε, δεν μπορώ να έρθω κοντά σε κανένα.»  

«Όλος αυτός ο μονόλογος για να σου πει ότι είναι εγωκεντρικός ΚΑΙ μαλάκας;» τη διακόπτω πάλι.

Η Σούλα έχει άλλη θεωρία για το Βακά:

«Ο Βακά πρέπει όντως να είχε μια σχέση παλιά, πολύ παλιά όταν ήταν στρατιώτης. Μπορεί να τα είχαν και από το σχολείο. Την ήθελε πολύ και νόμιζε ότι eventually θα την παντρευτεί, θα έκαναν 2-3 παιδάκια, θα αγόραζαν σπίτι, αυτοκίνητο και μια φουκού και θα ζούσαν ευτυχισμένοι. Αυτός θα έκανε σκεμπέ και αυτή θα έβαφε τα μαλλιά της ανταύγειες. Προφανώς η τύπισσα δεν είχε αυτά τα σχέδια και σε κάποια φάση τον πακέταρε (ή τον απάτησε, ή preferably και τα δύο μαζί). Ο Βακά έπαθε τόσο μεγάλο σοκ που δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μπήκε στο mind frame «όλες οι γυναίκες είναι bitches και ως τέτοιες are not to be trusted».

Επειδή όμως δεν είναι καθόλου καλό chat up line «σας μισώ όλες καριόλες, θέλω πίσω την αληθινή μου αγάπη, θέλω πίσω το αρχικό μου σχέδιο και τη φουκού μου και τη σκεμπέ όπως την ονειρεύτηκα», πρέπει να πει κάτι άλλο, έτσι επινόησε το ρόλο του Βακά –Βασανισμένου Καλλιτέχνη- με commitment phobia που δεν θέλει -και καλά- να καλουπωθεί.

Εκεί ανακάλυψε έκπληκτος ότι υπάρχουν άπειρες φτανές γυναίκες who fall for this type και που ειλικρινά πιστεύουν ότι θα τον φέρουν πίσω «στο σωστό δρόμο» και ανέχονται την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του που μπορείς μεν να την δικαιολογήσεις σε ένα εικοσάχρονο που μόλις βγήκε στην πραγματική ζωή, αλλά σε ένα σαραντάρη δημόσιο υπάλληλο είναι το πλέον θλιβερό. Οι γκόμενες του δίνουν σημασία διότι μετά θα λένε ότι ο τύπος ήταν βασανισμένος μέχρι να τις γνωρίσει, άρα σταμάτησαν την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του (τον έσωσε! Ωωωω, θεά). Η γκόμενα λοιπόν χτυπιέται στα πατώματα, ο Βακά τη γράφει ΚΑΝΟΝΙΚΑ και όταν η γκόμενα αποφασίσει ότι αυτός ο γάρος ΔΕΝ θα συγκλονιστεί από εκείνη και θα πάει να βρει κάποιον άλλον, ο Βακά θα πάει να βρει μια άλλη φτανή γκόμενα που θέλει να παίξει το παιγνίδι του «φέρνω ένα βασανισμένο καλλιτέχνη στο σωστό δρόμο».

Η Σούλα βαριέται να παίξει αυτό το παιγνίδι. Εξάλλου, πόσο «βασανισμένος» είσαι όταν έχεις ένα fixed income κάθε μήνα βρέξει χιονίσει και δεν έχεις καθόλου μα ΚΑΘΟΛΟΥ ευθύνες;

«Let me guess», της λέω. «Μισούσε με πάθος τη δουλειά του και έλεγε ότι δεν τον εκφράζει;»
«Φυσικά», μου λέει η Σούλα. «Ήθελε να παίζει μουσική σε συγκρότημα full time».

(τι πρωτότυπο)  

Τείνω να συμφωνήσω με τη θεωρία της Σούλας.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το blog βλάπτει σοβαρά την υγεία όλων όσων δεν διαθέτουν χιούμορ.